astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

Služba komunalnih usluga

008 slicica manja kvadrat188

U okviru Službe komunalnih usluga obavljaju se sljedeći poslovi:phoca thumb l picture 186

- Odvoz i deponovanje čvrstog otpada,

- Prikupljanje reciklažnog otpada (papir, najlon i pet amabalaža),

- Održavanje javno-prometnih površina i

- Usluge specijalnim komunalnim vozilima.

 

Odvozom čvrstog otpada obuhvaćena su sva domaćinstva na području Grada Bijeljine. U suburbanim i ruralnim dijelovima se još uvijek vrši registracija korisnika.  Otpad se redovno odvozi od 24130 domaćinstava i 1830 pravnih lica, dok postoji manji broj korisnika kojima se odvoz komunalnog otpada vrši po pozivu. Prema Programu odvoza čvrstog otpada, odvoz i deponovanje čvrstog otpada vrši se:

  • - za domaćinstva u individualnim stambenim objektima, odvoz se vrši jednom sedmično;
  • - za domaćinstva koja žive u stambenim zgradama, gdje se otpad odlaže u kontejnere, odvoz se vrši više puta nedeljno, a u užem gradskom području i dva puta dnevno;
  • - za pravna lica odvoz se vrši jednom sedmično, a u užem području grada svakodnevno.

 

Od 01.07.2007. godine gazdovanje nad deponijom preuzelo je JP„EKO-DEP“, tako da su troškovi deponovanja direktno uticali na poslovni rezultat Društva. Početna cijena deponovanja iznosila je 6,84 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog otpada, dok je od 01.01.2010. godine cijena znatno uvećana i iznosila je 20 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog otpada. Od 16.aprila 2011.godine cijena deponovanja je povećana za 25% i iznosi 25 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog komunalnog otapada. Nakon povećanja cijene deponovanja, cijena usluga odvoza komunalnog otpada nije ekonomski opravdana, te je od 01.01.2010.godine za domaćinstva povećana za 20%, a za pravna lica od 01.01.2011.godine povećana u prosjeku za 30%. Navedena povećanja cijene naših usluga su nedovoljna da pokriju visoke troškove deponovanja otpada.

 

Na poslovima odvoza komunalnog otpada je angažovano više od 20 specijalnih i drugih vozila za odvoz komunalnog otpada, a osim vozila za odvoz otpada, AD “Komunalac” Bijeljina u svom voznom parku sadrži i dva specijalizovana vozila “pauk”, fekalne cisterne i cisterne za pranje ulica i zalivanje gradskog zelenila.

phoca thumb l picture 161

Specijalna vozila „pauk“ angažovana su za potrebe Centra javne bezbijednosti Bijeljina, odjeljenja Saobraćajne policije, za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila, a povremeno se koristi i za pružanje usluga drugim fizičkim i pravnim licima. Rad ovakvih vozila regulisan je posebnim Uputstvom, koje je donijelo MUP-a Republike Srpske.