astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

2017.

 
Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

pdficon     Dnevni red Skupštine akcionara
pdficon     Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva
 pdficon     Izvještaj o izvršenoj reviziji FI AD "Komunalac" Bijeljina
 pdficon     Finansijski izvještaj AD "Komunalac" Bijeljina za 2016. godinu
 pdficon     Note-napomene uz Finansijski izvještaj za 2016. godinu
MS Word 2 icon     Izvještaj o poslovanju AD "Komunalac" Bijeljina za 2016. godinu
pdficon      Izjava o usklađenosti-2016
pdficon      Plan poslovanja za 2017. godinu
pdficon      Plan poslovanja za period 2017-2019.
pdficon      Plan investicija za 2017. godinu
pdficon     Plan investicija za period 2017-2019.
pdficon     Izvještaj o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2016.
pdficon     Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu
pdficon     Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu
pdficon     Prijedlozi odluka za sedmu godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

2016.

 

Šesta godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

 
pdficon     Dnevni red Skupštine akcionara 30.05.2016.
pdficon     Izvještaj o izvršenoj reviziji
pdficon     Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
pdficon     Plan poslovanja za 2016. godinu
pdficon     Plan poslovanja za period 2016.-2018. godina
pdficon     Plan investicija za 2016. godinu
pdficon     Plan investicija za period 2016.-2018. godina
pdficon     Izvještaj o radu Odbora za reviziju
pdficon     Izvještaj o radu Nadzornog odbora
pdficon     Izvještaj o strukturi zaposlenih radnika
 pdficon     Lica angažovana preko omladinske zadruge

 

2015.

 

Godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina
 

pdficon

    Dnevni red Skupštine akcionara 25.06.2015.
pdficon      Mišljenje eksternog revizora
MS-Word-2-icon      Finansijski izvještaj Društva za 2014. godinu
MS-Word-2-icon      Note-napomene uz finansijski izvještaj
MS-Word-2-icon     Izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu
pdficon     Izjava o usklađenosti
pdficon     Plan poslovanja Društva za 2015. godinu
 pdficon     Plan poslovanja Društva za period 2015.-2017. godina
 pdficon     Plan investicija Društva za 2015. godinu
pdficon     Plan investicija Društva za period 2015.-2017. godina

 

2014.      

                                                                                 

archive-icon     Izjava o usklađenosti 2013
archive-icon     Izvješraj o poslovanju 2013.
archive-icon     Izvještaj o povezanim licima 2013
archive-icon     Note 2013.
archive-icon     Plan investicija za 2014. godinu
archive-icon     Plan investicija za period .2014. - 2016.g.
archive-icon      Plan poslovanja za period 2014.-2016.
archive-icon      Plan poslovanja za 2014. godinu
archive-icon     Finansijski izvještaj za 2013. godinu 
archive-icon     Revizija za 2013. godinu 1.dio
archive-icon     Revizija za 2013. godinu 2.dio

2013.                                                                                          

pdficon      Godišnja sjednica Skupštine akcionara 2013.
pdficon      Skupština akcionara 2013. - Saziv - dnevni red
pdficon     17. sjednica N.O.
pdficon     Izvještaj o radu N.O. za 2012.godinu
pdficon     Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2012.god.
 archive-icon     Dokumentacija za Skupštinu akcionara 2013 
pdficon     Finansijski izvještaj za 2012. godinu
archive-icon     Revizija za 2012. godinu

2012.                                                                                          

pdficon     Skupština akcionara 2012. - Dnevni red                        
pdficon     Skupština akcionara 2012. - Zapisnik
pdficon     Skupština akcionara 2012. - Odluke