astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

POKRIVENOST GRADA BIJELJINA ODVOZOM ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA

Picture014

Jedan od bitnih problema sa kojima se suočavaju građani Bijeljine, a samim time i Administrativna služba Grada Bijeljina, je problem nedovoljno uređenog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Bijeljina je grad u konstantoj ekspanziji, pa je iz tog razloga problem neuređenog sistema upravljanja komunalnim otpadom izuzetno složen i slojevit. Mnoštvo divljih deponija, veliki broj dijelova teritorije Grada nepokriven odvozom (posebno ruralni dijelovi), neredovno plaćanje usluga, problemi sa deponovanjem, nepostojanje plana za uvođenje sistema reciklaže su bili samo neki od razloga za pokretanje inicijative da se otpočne sa sistematskim rješavanjem navedenih problema. Inicijativa je pokrenuta početkom 2012. godine od strane komunalnih preduzeća JP „EKO-DEP“ (regionalna deponija) i AD „Komunalac“ i Administrativne službe Grada Bijeljina, što je rezultiralo prilagođavanju zakonskih propisa potrebama Grada Bijeljina donošenjem Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina, br. 05/2013) dana 01.03.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, Zakonom o komunalnim djelatnostima RS i Zakonom o komunalnoj policiji RS.

Uzimajući u obzir da je najveći uzrok za stvaranje divljih deponija i za drugo nelegalno odlaganje otpada na teritoriji Grada Bijeljina upravo nepokrivenost odvoza otpada na cijeloj teritoriji, jedan od prvih koraka u uređenju sistema odvoza i deponovanja je bio usmjeren u pravcu pokrivanja svih urbanih i ruralnih dijelova Grada.

Pošto je AD „Komunalac“ Bijeljina jedino preduzeće u Bijeljini koje ima kapacitet da pokrije odvozom komunalnog otpada toliko veliku površinu i toliki broj korisnika, u Odluci o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina, br. 05/2013, član. 4 ) je definisano :

(1) Obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, na teritoriji Grada Bijeljina, je povjereno aktom o osnivanju Akcionarskom društvu „Komunalac“ Bijeljina (u daljem tekstu: davalac komunalne usluge), kao javnom preduzeću koje je osnovano za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

 (2) Davalac komunalne usluge može povjeriti drugom privrednom društvu ili preduzetniku, koje ispunjava zakonske uslove, poslove obavljanja komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada u skladu sa posebnim zakonom.

               Od 01.03.2013. godine AD „Komunalac“ Bijeljina aktivno radi na pokrivanju teritorije Grada odvozom čvrstog komunalnog otpada kroz upotrebu svojih potencijala, ali i kroz sklapanjem ugovora sa privatnim preduzetnicima koji imaju licence za odvoz komunalnog otpada. U periodu od 01.03. – 30.06.2013. godine, odvozom čvrstog komunalnog otpada od strane AD „Komunalac“ su pokrivena sledeća mjesta : Grad Bijeljina, Brijesnica, Novi Dvorovi, Amajlije, Kovanluk, Batković, Mala Obarska, Ostojićevo, velika Obarska, Donje Crnjelovo, Gornje Crnjelovo, Gradac, Stupanj, Pučile, Ćiprovine, Suvo Polje, Hase, Donji Zagoni, Zagoni, Kovačići, Ljeljenča, Srednja Čađavica, Donja Čađavica, Gornja Čađavica, Gornji Dragaljevac, Srednji Dragaljevac, Donji Dragaljevac, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Donja Bukovica, Glavičorak, Piperci, Vršani, Novi, Patkovača, Ljeskovac, Glogovac, kojčinovac, Čardačine, Janja, Modran, Obrijež, Čengić, Banjica, Kacevac, Bjeloševac, Glavičice, Batar, Johovac i Ruhotina.

kartaNaseljena mjesta koja nisu navedena su pokrivena odvozom komunalnog otpada koji vrše privata preduzeća kojima je AD "Komunalac" povjerio odvoz putem ugovora o podizvođačima usluge odvoza, a koji imaju dovoljan kapacitet za povjerene im poslove. Cilj AD „Komunalac“ Bijeljina, JP „EKODEP“ Bijeljina i Administrativne službe Grada Bijeljina je da se do kraja 2013. odvozom čvrstog komunalnog otpada obuhvati cijelokupna teritorija Grada, odnosno da u sistem odvoza komunalnog otpada budu uključena sva pravna i fizička lica na teritoriji Grada Bijeljina. 

 

 

 

 Slika :Zone obuhvata odvoza čvrstog komunalnog otpada